Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên - Khóa học kế toán sản xuất

Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. Chi phí trong kinh doanh bao gồm toàn bộ phận tài sản tiêu dùng hết cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ, số chỉ tiêu dùng cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ và số chỉ tiêu dùng cho quá trình sản xuất tính nhập hoặc phân bổ vào chi phí trong kỳ. Ngoài ra, khoản chi phí phải trả (chi phí trả trước) không phải là chỉ tiêu trong kỳ nhưng được tính vào chi phí trong kỳ.

chi
1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
Bao gồm giá trị NVL chính, NVL liệu phụ, nhiên liệu được xuất dung trực tiếp cho việc chế tạo SP.
Chi phí NVL phân bổ cho từng đối tượng = Tổng tiêu thức phân bổ của từng đối tượng * Tỷ lệ (hệ số) phân bổ.
Tỷ lệ (hệ số) phân bổ = Tổng chi phí NVL cần phân bổ : Tổng tiêu thức phân bổ của tất cả các đối tượng
TK : 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Bên nợ: tập hợp giá trị NVL xuất dung trực tiếp cho chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ dịch vụ
Bên có: giá trị nguyên vật liệu trực tiếp xuất dùng không hết, kết chuyển chi phí NVL trực tiếp
TK này cuối kỳ không có số dư:
Việc tập hợp chi phí NVL trực tiếp được tiến hành như sau:
Nếu xuất kho:
Nợ 621
Có 152: giá thực tế NVL xuất dùng
Nếu nhận NVL về không nhập kho mà xuất trực tiếp:
Nợ 621:
Nợ 133
Có Tk liên quan 111,112, 331,411
Phản ánh giá trị NVL xuất dùng không hết nhập lại kho:
Nợ 152:
Có 621
Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp theo từng đối tượng để tính giá thành vào cuối kỳ hạch toán:
Nợ 154
Có 621
Đối với giá trị NVL còn lại kỳ trước không nhập kho mà để tại bộ phận sử dụng, kế toán ghi vào đầu kỳ sau bằng bút toán:
Nợ 621
Có 152
2. Chi phí nhân công trực tiếp:
TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp
Bên nợ: tập hợp chi phí nhân công trực tiếp thực tế phát sinh
Bên có: kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp
TK này không có số dư
Phản ánh tổng tiền lương cho công nhân trực tiếp SX, kế toán ghi:
Nợ 622
Có 334
Phản ánh các khoản trích:
Nợ 622
Có 338 (3382, 3383, 3384, 3389)
Kết chuyển chi phí nhân công:
Nợ 154
Có 622
3. Kế toán các khoản chi phí trả trước:
Chi phí trả trước (chi phí chờ phân bổ) là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh; có giá trị lớn; có liên quan hoặc cần phân bổ đến nhiều kỳ kế toán.
TK 142 Chi phí trả trước:
TK 242 Chi phí trả trước dài hạn
Nội dung phản ánh các tài khoản:
Bên nợ: tập hợp chi phí trả trước thực tế phát sinh trong kỳ.
Bên có: phân bổ các khoản chi phí trả trước.
Dư nợ: các khoản chi phí trả trước chưa phân bổ hết.
Cách hạch toán:
TK 142 Chi phí trả trước ngắn hạn:
Nợ 142: tập hợp chi phí trả trước ngắn hạn
Nợ 133
Có 152,153,156…
Hàng tháng kế toán phân bổ:
Nợ 152,153, 156, 627, 641, 642
Có 142
TK 242: Chi phí trả trước dài hạn:
Nợ 242: tập hợp chi phí dài hạn phát sinh
Nợ 133: thuế
Có 1531, 111, 112…
Phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào các đối tượng chịu CP
Nợ 241: tính vào chi phí đầu tư XDCB
Nợ 627, 641, 642
Có 242
4. Chi phí sản xuất chung:
Chi phí SX chung là những chi phí cần thiết còn lại để SX sản phẩm sau chi phí NVL, chi phí nhân công trực tiếp. Đây là các khoản chi phí phát sinh trong phạm vi các phân xưởng, bộ phận sản xuất của doanh nghiệp
TK 627 (chi tiết theo từng tiểu khoản)
Bên nợ: tập hợp chi phí SX chung thực tế phát sinh trong kỳ
Bên có: kết chuyển chi phí SX chung, các khoản ghi giảm chi phí SX chung.
TK này cuối kỳ không có số dư
Cách hạch toán chi phí SX chung như sau:
Tiền lương phải trả cho nhân viên PX:
Nợ 627 (6271)
Có 334
Trích các khoản theo lương:
Nợ 627
Có 338 (chi tiết theo từng tiểu khoản)
Chi phí NVL xuất kho dung cho PX:
Nợ 627
Có 152, 153 (toàn bộ giá trị xuất dùng)
Trích khấu hao TSCĐ:
Nợ 627
Có 214
Chi phí dịch vụ mua ngoài:
Nợ 627:
Nợ 133
Có 111,112, 331 … : giá trị mua ngoài
Phân bổ dần chi phí trả trước dài hạn vào chi phí chung phân xưởng:
Nợ 627
Có 242
Trích trước đưa vào chi phí SX chung:
Nợ 627
Có 335
Các chi phí bằng tiền:
Nợ 627,
Có 111, 112, 152, …
Kết chyển chi phí SX chung cho các đối tượng:
Nợ 154
Nợ 632: phần tính vào giá vốn hàng bán.
Có 627

Related Posts