Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành - Khóa học kế toán sản xuất

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm)

Chi phí sản xuất kinh doanh

1. Khái niệm chung:
– Chi phí là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá.
– Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ; là giá trị toàn bộ các chi phí đã bỏ ra để tạo nên sản phẩm; là chi phí sản xuất kinh doanh của sản phẩm đã được hoàn thành.
– Mối quan hệ giữa chi phí và gía thành sản phẩm:
CPSX dở dang đầu kỳ + CPSX phát sinh trong kỳ – CPSX dở dang cuối kỳ = Tổng giá thành của SP (Tổng giá trị SP hoàn thành)
2. Trình tự kế toán và tổng hợp chi phí sản xuất tương ứng:
Trình tự kế toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau. Tuy nhiên có thể khái quát các bước như sau:
Bước 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng.
Bước 2: Tính toán và phân bổ giá trị dịch vụ của các ngành SXKD phụ cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở khối lượng dịch vụ phục vụ và giá thành đơn vị dịch vụ.
Bước 3: Tập hợp và phân bổ chi phí SX chung cho các đối tượng có liên quan.
Bước 4: Xác định chi phí SX dở dang cuối kỳ.
3. Phân loại chi phí:
3.1 Phân loại theo yếu tố:
Nguyên liệu, vật liệu.
Nhân công (tiền lương và các khoản trích theo lương)
Khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài.
Chi phí khác bằng tiền.
3.2 Phân loại theo khoản mục chi phí:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
– Chi phí vật liệu A
– Chi phí vật liêu B
– Chi phí vật liêu C
– ….
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí SX chung:
– Chi phí nhân viên phân xưởng
– Chi phí vật liệu
– Chi phí dụng cụ sản xuất
– Chi phí khấu hao TSCĐ
– Chi phí dịch vụ mua ngoài
– Chi phí bằng tiền khác
3.3 Phân loại khác:
Chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp
Chi phí cố định, chi phí biến đổi
4. Phân loại giá thành sản phẩm
Có nhiều cách phân loại khác nhau: theo thời điểm và nguồn số liệu, theo chi phí phát sinh.
4.1 Theo thời điểm và nguồn số liệu:
Giá thành kế hoạch: xác định trước khi bước vào kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán kinh phí.
Giá thành định mức: xác định trước khi bước vào sản xuất đựơc xây dựng trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến và không biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch.
Giá thành thực tế: là chỉ tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở các cho phí thực tế phát sinh trong sản xuất ra SP.
4.2 Theo chi phí phát sinh:
Giá thành sản xuất.
Giá thành tiêu thụ.
Giá thành tiêu thụ được tính theo công thức:
Giá thành toàn bộ của SP = Giá thành SX + Chi phí quản lý DN + Chi phí bán hàng.
Đối tượng tính giá thành chính là các sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính gía thành đơn vị. Đối tượng có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay đang trên dây chuyền SX tuỳ theo yêu cầu của cách hạch toán kinh tế nội bộ và tiêu thụ sản phẩm.

phuong phap tinh gia thanh san xuat

 

Related Posts