Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET - Khóa học kế toán sản xuất
Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET

Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET

Phần mềm kế toán MISA SME.NET gồm 13 phân hệ, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sở hữu và làm chủ được hệ thống phần mềm kế toán quản lý mọi hoạt động kinh tế phát sinh của mình….

Phần mềm kế toán MISA SME.NET gồm 13 phân hệ, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sở hữu và làm chủ được hệ thống phần mềm kế toán quản lý mọi hoạt động kinh tế phát sinh của mình

hoc_ke_toan_tren_misa

+ Cập nhật bộ cài mới nhất

– Trên giao diện tính giá thành công trình vụ việc: ĐT tập hợp CP hiển thị theo sơ đồ hình cây, bổ sung thêm ô để tích chọn tất, bỏ tất
– Cho phép lấy thông tin phụ kiện đã khai báo trên danh sách TSCĐ lên Thẻ TSCD
– Bổ sung cột số tài khoản ngân hàng để hiển thị số TK đã khai báo trên danh mục Nhân viên khi trả lương bằng UNC (Trên giao diện Phân hệ Lương\Trả lương)
– Bổ sung tham số “khách hàng” trên hộp tham số báo cáo tình tình thực hiện hợp đồng bán
– Bổ sung 2 cột: Lũy kế phát sinh Nợ/Có trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu, Tổng hợp công nợ phải trả
– Bổ sung Sổ theo dõi thuế GTGT (mẫu quản trị)
– Bổ sung tùy chọn: Hiển thị số chứng từ hoặc Hiển thị số hóa đơn trên Sổ Nhật ký chung (S03-DN), Sổ -cái tài khoản (theo hình thức nhật ký chung), Sổ cái tài khoản, Sổ chi tiết các tài khoản
– Bổ sung thêm cột Giá bán gần nhất trên giao diện Lập bảng giá khi thực hiện Thiết lập chính sách giá
– Thay đổi cách tính Giá trị hàng nhập kho quy đổi và Nguyên giá TSCĐ quy đổi
– Yêu cầu tính giá vốn cho chứng từ xuất kho điều chỉnh giảm số lượng (Phương pháp bình quân cuối kỳ )
– Thuế nhập khẩu quy đổi, thuế tiêu thụ đặc biệt quy đổi, thuế GTGT hàng nhập khẩu quy đổi tính trên giá hải quan quy đổi
– Bổ sung option lựa chọn hiện tiêu đề của bảng trên trang thứ 2 của báo cáo khi báo cáo có nhiều trang
– Bổ sung giao diện chứng từ lắp ráp (mẫu đơn vị chuyển đổi) trên giao diện chứng từ lắp ráp
– Bổ sung giao diện chứng từ tháo dỡ (mẫu đơn vị chuyển đổi) trên giao diện chứng từ tháo dỡ
– Lấy các trường địa chỉ, thông tin người liên hệ (trên danh mục KH-NCC) lên nguồn dữ liệu Phiếu xuất kho bán hàng (theo đồng tiền hạch toán) để sửa mẫu
– In theo lô có Option lựa chọn là in theo ngày chứng từ hay ngày hạch toán
– Ứng dụng chữ ký số Viettel trên tất cả các hóa đơn, chứng từ, sổ sách, báo cáo
– Bổ sung mẫu hóa đơn tự in không có màu
– Ngầm định ẩn một số chứng từ trên phân hệ Bán hàng
– Trên các giao diện chọn loại hóa đơn là không có hóa đơn thì mặc định để trắng các thông tin còn lại của hóa đơn
– Với các công ty đa chi nhánh, bổ sung tùy chọn: Hiển thị tên công ty và địa chỉ trên hóa đơn
+ Sửa lỗi

– Không cất được khởi tạo hóa đơn nhập ký hiệu hóa đơn có chữ cái Y
– Tìm kiếm/ Lỗi không tìm kiếm được đối tượng Nợ trên chứng từ nghiệp vụ khác
– Kỳ tính giá thành/Lỗi khi nhấn vào nút chọn tất sau khi lọc
– Quyết đinh áp dụng hóa đơn tự in_sử dụng tab hoặc enter không được
– Quyết đinh áp dụng hóa đơn tự in_cột mẫu số hóa đơn nhấn F3 không thực hiện được
– Lỗi tạo dữ liệu từ năm trước, thông tin giá trị hao mòn lấy sang không đúng
– Lỗi chứng từ hạch toán lương
– Lỗi xuất kho theo định mức nguyên vật liệu
– Khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ_TK chờ phân bổ không hiển thị tất cả tài khoản mặc dù đã bỏ tích “Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ

+Tính năng mới

– Cho phép hiển thị nhóm cha, con trên tham số báo cáo Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
– Cho phép trên báo giá, đơn đặt hàng, đơn mua hàng khai báo nhiều dòng chứng từ với cùng một mã -hàng
– Không kiểm tra tính hợp lệ của số hóa đơn khi tích chọn Cho phép lập hóa đơn khi chưa thông báo phát hành
– Bổ sung báo cáo Chi tiết mua hàng theo nhân viên
– Bổ sung báo cáo Tổng hợp mua hàng theo nhân viên
– Bổ sung thêm tham số báo cáo “Nhóm khách hàng” trong báo cáo bán hàng và “Nhóm nhà cung cấp” trong báo cáo mua hàng
– Tự ấn định giờ của chứng từ nhập là giờ đầu ngày và giờ của chứng từ xuất là giờ cuối ngày với pp tính giá xuất kho là PP BQCK
– Bổ sung mẫu Giấy thanh toán tạm ứng (mẫu có số tiền chi tiết)
– Bổ sung mẫu UNC ngân hàng Techcombank
– Có cảnh báo khi xóa các chứng từ liên quan đến chứng từ kết chuyển chi phí
– Lấy số tài khoản ngân hàng của đơn vị bán trên hóa đơn GTGT
– Bổ sung mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Nam Việt
– Tích hợp chữ ký số VDC
+Sửa lỗi

– Nhập khẩu số dư không thành công
– Lỗi in báo cáo Kho
– Số liệu trên báo cáo và chứng từ chi tiết không khớp nhau
– Dữ liệu đa chi nhánh, đăng nhập với chi nhánh Tổng Công ty, in báo cáo tài chính hiển thị Chi nhánh:  Tổng công ty

– Bổ sung thông tin đại lý thuế.
– Bổ sung mẫu báo cáo: 01A/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo thông tư 28.
– Bổ sung mẫu báo cáo 01B/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo thông tư 28.
– Bổ sung báo cáo: 01-01/GTGT Bảng kê bán ra thuế GTGT theo thông tư 28.
– Bổ sung báo cáo: 01-02 GTGT Bảng kê mua vào thuế GTGT theo thông tư 28.
– Bổ sung mẫu báo cáo: 01/GTGT Tờ khai thuế GTGT theo thông tư 28.
– Bổ sung mẫu báo cáo: 02/GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo thông tư 28.
– Bổ sung mẫu báo cáo: 01-3/GTGT Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra theo thông tư TT 28.
– Thay đổi mẫu biểu và cách lấy số liệu mẫu: 01/KHBS Bản giải trình bổ sung điều chỉnh theo thông tư 28.
– Thay đổi mẫu biểu và cách lấy số liệu mẫu: 01 – 02/TTĐB Bảng kê hàng hóa địch vụ mua vào chịu thuế  TTĐB theo thông tư 28.
– Thay đổi mẫu biểu và cách lấy số liệu mẫu: 01 – 01/TTĐB Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB theo thông tư 28.
– Thay đổi mẫu biểu và cách lấy số liệu mẫu: 01-4A/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tháng theo thông tư 28.
– Thay đổi mẫu biểu và cách lấy số liệu mẫu: 01/TTĐN Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 28.
Sửa lỗi

– Convert từ 7.9 lên 2010 chương trình chưa tự động tính toán số liệu lên cột Giá hải quan, giá hải quan quy đổi.
– Tích chọn chứng từ xuất khẩu từ giao diện tìm kiếm chứng từ.
– Phân quyền Định mức nguyên vật liệu công trình.
– Không tìm kiếm chứng từ thu tiền được sinh ra từ bán hàng thu tiền ngay.
– Hiển thị tên chi nhánh trên chứng từ Bảng kê hàng hóa dịch vụ, khi đăng nhập vào dữ liệu đa chi nhánh chọn chi nhánh là “Văn phòng tổng công ty”.
– Khi xem Sổ chi tiết theo dõi công nợ hợp đồng mua (mẫu mới) có nhiều trang, số dư tại dòng đầu tiên của trang thứ 2 trở đi bị sai.
– Đánh đơn giá vốn bằng tay khi làm hàng bán trả lại loại tiền là USD.
– Sai giá vốn trong trường hợp Bán hàng, Hàng bán trả lại bằng ngoại tệ.

– Bổ sung thông tin điều khoản thanh toán trên danh mục khách hàng, nhà cung cấp.
– Bổ sung cột số tài khoản ngân hàng của nhân viên lên báo cáo Bảng tổng hợp lương cán bộ.
– Bổ sung báo cáo chi tiết chứng từ theo mã thống kê (chi tiết theo mặt hàng).
– Bổ sung mẫu UNC ngân hàng BIDV.
– Thay đổi mẫu biểu và cách lấy số liệu lên Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư 28.
– Thay đổi mẫu biểu Bảng phân bổ thuế GTGT khấu trừ năm theo Thông tư 28.
– Bổ sung cột tài khoản ngân hàng trên Trang “Sổ cái” của Báo cáo nhanh.
– Bổ sung tùy chọn cho hiện chữ bản sao hay không có bản sao khi in lần thứ 2 trở đi.
– Thay đổi cách hiển thị trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu, Tổng hợp công nợ phải trả, Chi tiết công nợ phải thu, Chi tiết công nợ phải trả chỉ hiển thị các đối tượng có số dư đầu kỳ và phát sinh trong kỳ.
– Số chữ số sau dấu phẩy định dạng được 8 chữ số (Làm trên các chỉ tiêu: Số lượng, Số lượng chuyển đổi, Hệ số tỷ lệ).
— Thay đổi cách lấy số liệu trên Sổ theo dõi thuế GTGT (mẫu quản trị), cho phép hiển thị số thuế GTGT được khấu trừ trên dòng số dư đầu kỳ.
– Lấy trường mã KH trong các mẫu hóa đơn BH, hóa đơn GTGT, hóa đơn xuất khẩu lên nguồn dữ liệu để phục vụ sửa mẫu.
– Báo cáo 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn cập nhật theo thay đổi của Thông tư 18/2011.
Sửa lỗi

– Trên bảng chấm công theo buổi. Chỉ được phép chọn, không cho phép NSD tự nhập thông tin tại bảng chấm công.
– Nhật ký truy cập không lưu lại thao tác thu tiền từ hóa đơn bán hàng chưa thu tiền đã được lập trước đó.
– Không cộng gộp các bút toán giống nhau trên các sổ Sổ cái TK, Sổ chi tiết TK, Sổ chi tiết TK (mẫu quản trị), Số cái TK theo hình thức nhật ký chung.
– Lỗi tiếng anh khi in bảng kê mua vào thuế GTGT.
– Xóa được chứng từ mua dịch vụ chưa thanh toán sau khi đã lập chứng từ trả tiền nhà cung cấp và chọn chứng từ mua dịch vụ đó.
– Sau khi lập chứng từ mua hàng nhập khẩu <>, mở lại chứng từ đó thêm mới dòng chi tiết <>, báo lỗi tài khoản thuế không có trong danh mục.
– Trên danh sách in chứng từ bán hàng thu tiền ngay, không có mẫu Phiếu xuất kho bán hàng (mẫu A5).
– Mất dòng tổng cộng theo phòng ban trên bảng lương cố định, lương thời gian sau khi sửa mẫu và cất bảng lương.
– Khai báo TSCĐ khi chọn TK nguyên giá, TK khấu hao, TK chi phí lấy lên cả tài khoản tổng hợp.

– Trên giao diện nhập số dư VTHH bổ sung thêm mục hiển thị tên kho.
– Trong Tiện ích\Đánh lại số chứng từ: Bổ sung thêm loại chứng từ Ghi đồng thời của TK 007.
– Bổ sung tham số loại tiền trên tham số báo cáo chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo hóa đơn.
– Thay đổi cách lấy thông tin tại cột “Diễn giải” trên chứng từ Khấu hao tài sản cố định. Sửa thành “Khấu hao + tên TSCĐ”.
– Thay đổi cơ chế tích hợp chữ ký số của Viettel.
– Bổ sung Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện đơn mua hàng.
– Bổ sung Báo cáo Sổ chi tiết mua hàng theo mặt hàng và nhân viên.
– Bổ sung Báo cáo tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhân viên.
– Bổ sung Sổ chi tiết mua hàng theo nhân viên và nhà cung cấp.
– Bổ sung Báo cáo tổng hợp mua hàng theo nhân viên và nhà cung cấp.
– Bổ sung Báo cáo chi tiết hàng mua trả lại theo nhà cung cấp và mặt hàng.
– Bổ sung Nhật ký hàng mua trả lại.
– Bổ sung Nhật ký hàng mua giảm giá.
– Bổ sung bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Có TK).
– Bổ sung bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Nợ TK).
Sửa lỗi
– Trên hóa đơn Hóa đơn bán hàng (Chưa thu tiền, Thu tiền ngay); Mua hàng qua kho (Thanh toán ngay), – Hàng mua trả lại. Sửa ngày ngày hạch toán tại Tab đầu tiên nhưng các Tab tiếp theo không thay đổi -theo.
– Trên giao diện Đối trừ chứng từ hiển thị chứng từ Hàng mua trả lại đã chọn chứng từ Mua hàng.
– Không xuất hiện cảnh báo khi nhập thiếu thông tin “Mẫu số hóa đơn” hoặc “Ký hiệu hóa đơn” hoặc thiếu cả 2 thông tin, trong trường hợp không tích chọn “Cho phép lập hóa đơn khi chưa thông báo phát hành”.
– In báo cáo Tờ khai thuế GTGT (TT60 và TT28) không lên dữ liệu.
– Hóa đơn GTGT đặt in không lên giấy phép sử dụng khi in.
– TSCĐ trên dữ liệu kế toán được tạo từ năm trước, chưa hết thời gian sử dụng nhưng không khấu hao được.
– Không cho thiết lập công thức trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.
– Trong phần Bán hàng thu tiền ngay không chọn được mẫu Phiếu xuất kho bán hàng (Mẫu A5).
– Bảng kê số dư ngân hàng khi xem lại tiền tổng hợp không lên số dư đầu kỳ.

– Thay đổi cách lấy số liệu lên phần khấu trừ thuế GTGT theo thông tư 28.
– Bổ sung phần nhập ngày ký và Người ký trên tham số in Tờ khai thuế GTGT (TT28).
– Tích hợp mã vạch lên Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê bán ra thuế GTGT, Bảng kê mua vào thuế GTGT (TT28).
– Bổ sung chức năng xuất khẩu Bảng kê mua vào thuế GTGT (TT28) ra HTKK.
– Bổ sung chức năng xuất khẩu Bảng kê bán ra thuế GTGT (TT28) ra HTKK.
– Bổ sung chức năng xuất khẩu Tờ khai thuế GTGT (TT28) ra HTKK.
– Bổ sung chức năng xuất khẩu Bảng kê bán ra thuế GTGT (TT28) ra Excel để nhập khẩu vào HTKK.
– Bổ sung chức năng xuất khẩu Bảng kê mua vào thuế GTGT (TT28) ra Excel để nhập khẩu vào HTKK.
– Lấy trường tên ngân hàng trong hóa đơn GTGT mẫu tự in 3 liên lên nguồn dữ liệu để sửa mẫu.

– Nội dung thông tin của các hóa đơn cùng mầu với mầu nền của hóa đơn (Vấn đề về Hóa đơn tự in khi sử dụng máy in màu là Liên màu đỏ và Liên màu Tím in nội dung cùng màu với màu của liên)
– Không tự động sinh được mã quy cách, khi kéo từ mã quy cách nhập nhiều hơn 17 số.
– Không hiển thị chứng từ thỏa mãn điều kiện nhắc việc, tại báo cáo Nhắc việc trên màn hình phân tích tài chính.

ke toan san xuat hoc thuc hanh ke toan

 

Related Posts